1- مدیریت استراژیک و برنامه عملیاتی (برای مدیران ارشد ،میانی ،عملیاتی و مسئلین دفتر بهبود )

2- مستندسازی (برای تمام مسئولین بخش ها و اعضاء گروه کاری )

3- ممیزی داخلی (برای ممیزین منتخب بیمارستان و سوپروایزها)

4- HACCP (Hazard analysis and critical control points)برای واحد تغذیه

5- مدیریت خطر و ارزیابی ریسک (برای تمام مسئولین بخش ها و واحدها)

6- حقوق گیرنده خدمت و شیوه های سنجش رضایت گیرندگان خدمت و رسیدگی به شکایات احتمالی (برای بخش های مرتبط از جمله ئفاتر رسیدگی به شکایات و پذیرش و ترخیص)

7- کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (برای واحد مهندسی پزشکی، تاسیسات و ساختمان و دیگر واحدهای مرتبط)

8- مدیریت آزمایشگاه های اکرودیته (برای مسئول فنی آزمایشگاه)

9- نیازسنجی  و برنامه ریزی آموزشی (برای سوپروایزر آموزشی)

10- شناسایی و مدیریت فرآیندهای سازمانی (برای مسئول دفتر بهبود کیفیت)

11- ICDL (برای تمام مسئولین بخش ها و منشی ها )

12- بودچه ریزی عملیاتی (برای رییس حسابداری)

13- حسابرسی داخلی (برای حسابداری)

14- بکارگیری فنون آماری (برای تمام مسئولین بخش ها و مسئولین آمار بیمارستانی)

15- نظام های انگیزشی (برای روسا ،مدیران بیمارستان ،مترون و رییس امور اداری)

16- ارزیابی عملکرد (برای تمام مسئولین بخش ها)

17- ایمنی شغلی (برای مسئول بهداشت حرفه ای)

18- بهداشت محیط (برای مسئول بهداشت محیط)

19- مدیریت زیست محیطی (برای مسئول بهداشت محیط)

20- HSE (برای مسئولین بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط)

21- focus pdca (برای تمام مسئولین بخش ها)

22- امنیت اطلاعات الکترونیکی (برای سوپروایزر فناوری اطلاعات)

23- توانمندی سازی کارکنان (برای تمام مسئولین بخش ها)

24- نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی (برای مدیر و مترون بیمارستان)

25- ساختار سازمانی (برای امور اداری)

27- سیستم های نگهداری پیشگیرانه زیرساخت ها (برای مسئولین مرتبط)

28- مبانی اعتبار بخشی (برای پزشکان، مسئولین بخش ها و واحد ها و گروه کاری استقرار اعتبار بخشی  )

29- روش های حل مساله (برای تمام مسئولین بخش ها)

30- شیوه های بهبود مستمر (برای تمام مسئولین بخش ها)

31- روش جستجوی اینترنتی و بررسی شواهد علمی (گروه کاری استقرار اعتبار بخشی)

32- جمع آوری و تحلیل داه ها ،تدوین شاخص و برنامه های بهبود کیفیت (برای تمام مسئولین بخش ها و واحد ها )

نوشته شده توسط رضایی دزکی کارشناس پرستاری وارشد مدیریت  | لینک ثابت |